Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Otta Group

Otta group

Ve Vašem lese se skrývá bohatství, které pro Vás umíme získat.

Facebook

O společnosti

Otta Group s.r.o. je obchodní společnost se sídlem v Brně, která se od roku 1998 zabývá finančním a organizačním poradenstvím v oblasti průmyslu a informačních technologií. V roce 2014 své aktivity rozšířila na lesnicko-dřevařský sektor. Zde se zabývá především obchodováním s lesními pozemky a s dřevní surovinou, pěstební činností a poradenskou činností.
V průběhu své působnosti trvající téměř dvacet let svým přístupem společnost Otta Group klade důraz na budování stabilní, důvěryhodné firmy s tradicí založenou

 • na vstřícném přístupu k zákazníkům
 • na respektování platných českých i mezinárodních legislativních rámců a norem
 • na dodržování šetrných přístupů k životnímu prostředí.  

Vždy usilujeme o využívání regionálních zdrojů, zejména pracovních sil, které na svou práci přednostně najímáme v místě výkonu (podpora drobných podnikatelů českého venkova).

Kontakt

Svou podnikatelskou činnost provozujeme především na území České republiky a rozšiřujeme i do ostatních evropských států, např. Rakousko, Německo, Slovensko.

Předmět činnosti

Zhodnotíme Váš majetek do poslední třísky.

3.1 Obchod s lesními pozemky

Na rozdíl od celé řady firem působících v lesnicko-dřevařském sektoru je Otta Group především obchodní firmou; hlavním obchodním artiklem jsou lesní pozemky. Ty nakupujeme za smluvní ceny, zužitkováváme/zhodnocujeme ve smyslu zpracování dřevní hmoty a jejího prodeje a dále prodáváme zájemcům. Velkou výhodou a jedním z hlavních argumentů tohoto systému využívání dřevoprodukční funkce lesa je bezstarostnost zákazníka - obchodního partnera, kterým může být fyzická osoba (tzv. drobný vlastník lesa), obec, lesní družstvo nebo stát.

Pro zákazníka ze vzájemné spolupráce vyplývají tyto výhody:

 • maximálního zhodnocení dřevní hmoty při jeho sortimentaci i na trhu;
 • minimalizace nákladů spojených s obnovou lesa;
 • minimalizace nákladů spojených s výchovou lesa (naplnění zákonných povinností zalesnit holinu do 2 let od jejího vzniku a zajistit kulturu maximálně do 7 let od vzniku holiny).

3.2 Obchod s dřevní surovinou

Pro celou řadu vlastníků, se kterými se setkáváme, je les do značné míry přítěží, se kterou si „neví rady”.K jejich finanční újmě velmi často prodávají dříví jako palivo, tedy prakticky za nejnižší možnou cenu vůbec. Při tom možnost odpovídajícího zhodnocení může být v porovnání s palivovým dřívím nebo štěpkou i pětinásobná.V lese se mohou nacházet cenné sortimenty, stavební dříví a další ekonomicky zajímavé druhy dřevní suroviny, nicméně v tak malých objemech, že sami nemohou být schopni je zobchodovat, tím spíše se dostatečně zorientovat na nepřehledném trhu.

3.3 Těžební činnost

S tradičními přístupy ke zpracování dřeva se lze u některých vlastníků stále setkat, nicméně v takových případech se jedná o větší lesní celky s permanentním, dostatečným každoročním výnosem - což je pro drobné vlastníky zpravidla zbožným přáním.Strategie v provádění těžeb a v zobchodování dřevní suroviny tak spočívá v adaptaci na stávající lesnicko-politické principy, do kterých společnost Otta Group efektivně implementovala svou obchodní činnost.

Tato strategie spočívá:

 • v dobré znalosti trhu na různých úrovních;
 • ve vztahu k lokaci vlastníka lesa: lokální, regionální, nadregionální, celostátní ale i mezinárodní.

Jsme si vědomi zájmů vlastníka, kterými jsou nejčastěji:

 • výnosy z lesa ve smyslu zpeněžení dřevní suroviny, případně dalších produktů
 • minimální finanční náročností hospodaření v lese
 • navázání mnohých vlastníků na rodinné tradice a rodinné dědictví

Zájmy vlastníka se snažíme se uplatnit v rámci dostupných nástrojů těžby dřeva - tak, jak je poskytuje současné společenské uspořádání a legislativa a jak vyúsťují dosavadní trendy lesnicko-dřevařského sektoru.

3.4 Pěstební činnost

Pěstební činnost provozuje společnost Otta Group v několika formách, které jsou prakticky využitelné zejména právě drobnými vlastníky lesů:

 • Poradenství a konzultace: ve smyslu činnosti odborného lesního hospodáře, který zkonzultuje s vlastníkem možnosti obnovy lesa a upozorní vlastníka také na zákonné povinnosti vyplývající z vlastnictví tzv. PUPFL, tedy pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 • Zajištění kompletního servisu obnovy lesa: ve spolupráci s odborným lesním hospodářem nebo přímo v jeho zastoupení podle cílové druhové skladby provedeme zalesňovací práce s veškerým naplněním zákonných povinností, včetně dodržení minimálního podílu tzv. MZD, tedy melioračních a zpevňujících dřevin.
 • Zajištění pěstebních prací podle zadání zákazníka/vlastníka lesů: je-li vlastník lesa dostatečně obeznámen s potřebami jeho lesa ve smyslu obnovního cíle, podle jeho představ zajistíme provedení zalesňovacích prací.

3.5 OLH - správa lesů

Společnost Otta Group poskytuje služby odborného lesního hospodáře (OLH) prostřednictvím smluvních vztahů s vybranými partnery s licencí OLH.

Působnost partnerských OLH je na celém území ČR, nicméně tato nabízená služba není pro vlastníky lesů podmínkou pro uzavření obchodních vztahů se společností Otta Group.

3.6 Poradenská činnost

Poradenská činnost a osvěta by měly být nedílnou součástí provozování expertních aktivit. Ve společnosti Otta Group jsme si vědomi významu lesa pro harmonické a řádné fungování přírody, životního prostředí i lidské společnosti.Samotnému hlubšímu poznávání zákonitostí spojených s našimi obchodními aktivitami věnujeme značný podíl energie.

Otta Group: pečujeme o Vaše lesy.

Pro vlastníky lesa

Mnohý vlastník si může položit otázku:

"Nač bych měl prodávat svůj les, když na něm mohu hospodařit? Navíc prodávat jej právě obchodní firmě, která pravděpodobně nemá k mému lesu odpovídající vztah.Ani historický, ani kulturní, ani místní."

V Otta Group respektujeme vztah vlastníka k jeho lesu. Snažíme se do maximální míry vyhovět jeho požadavkům a naplnit jeho představy o přístupu k péči o les o obnově lesa o uchování historického i finančního bohatství vlastníka .

Nabízené služby formou partnerských balíčků

Pro vlastníky lesů (právnické osoby, obecní a městské lesy, lesní družstva, fyzické osoby): Jste majitelem lesního pozemku? Nemáte čas, odpovídající znalosti a zkušenosti na správu lesa? Rádi byste si zajistili jednorázový nebo dlouhodobý příjem z Vašeho lesa? Společnost Otta Group nabízí škálu obchodních balíčků "šitých na míru" Vašim potřebám a představám:

Rychlý prodej

Balíček je určený zejména vlastníkům lesů o malé výměře, nejčastěji do 20 ha.

Máte-li zájem les prodat a tímto způsobem se například zbavit neplánovaného břemene, nebo si zajistit rychlý finanční obnos, společnost Otta Group zajistí veškeré náležitosti spojené s odkupem lesa včetně souvisejících zákonných povinností.

Cenu pozemku lze stanovit dohodou, nebo jako úřední, v závislosti na osobní domluvě.

Správa majetku

Jste vlastníkem většího lesního celku, umožňujícího svou výměrou rozvahu odpovídající strategie jeho správy?

Máte v úmyslu si Váš les ponechat ve vlastnictví, ale rádi byste tuto správu řádně zajistili na ekonomicky na přijatelné úrovni bez výrazné vlastní invence?

Po dohodě s Vámi uzavřeme smlouvu o poskytnutí služeb odborného lesního hospodáře, který bude zajišťovat odpovídající péči o les.

Dále zajistíme provedení prací souvisejících s péčí o les - pěstební i těžební práce, potěžební úpravy, prodej dřeva.

Poradenství na míru

Balíček je určený zejména drobným vlastníkům, kteří se svým lesem rádi zabývají do větší míry, než jen formou kontroly nezbytných výkazů.

Po dohodě s Vámi uzavřeme smlouvu o poskytnutí služeb odborného lesního hospodáře, který Vám bude poskytovat adekvátní informace, jak s Vaším lesem nakládat.

Po konzultaci rámcových směrnic hospodaření budete moci sami provádět maximum prací ve svém lese a budete si moci být jistí, že Vaší péčí les prospívá a Vy jej zušlechťujete pro další generace.

Také Vám poradíme, jak nejvýhodněji přistupovat k těžbě a prodeji dřeva. Tento balíček je určen nejen vlastníkům lesů, ale také realitním kancelářím.

Finanční služby

Les nemusí být zdrojem peněz jen v momentě prodeje dřeva. Otta Group je obchodní a finanční společnost a patří také k důvěryhodným věřitelům.

Můžeme Vám poskytnout finanční půjčku (spotřebitelský úvěr) s tím, že se můžete Vaším lesem zaručit za její vyrovnání.

V případě partnerských balíčků služby zahrnují následující úkony:

 • Prověření stavu porostu - ověříme druhovou a věkovou skladbu na základě veřejně dostupných i Vámi nám poskytnutých informací a na základě osobního navštívení lesa;
 • Na základě osobní schůzky s Vámi zkonzultujeme Vaše představy a možnosti realizace konkrétního balíčku včetně cenové rozvahy.
 • Vytyčení hranic pozemku - v případě potřeby a nejasností hranic v terénu lze zajistit jejich ověření a vytyčení;
 • Sepsání smlouvy - na základě vzájemné dohody bude sepsána smlouva o realizaci konkrétního partnerského balíčku;
 • Zajištění administrativních záležitostí - s ohledem na naplnění závazků plynoucích z lesního zákona a dalších předpisů zajistíme vyřízení náležitých formulářů - případně za účasti odborného lesního hospodáře, který spravuje Váš majetek.
 • Zajištění prací - v pěstební i těžební činnosti i v ochraně lesa po dohodě s Vámi zajistíme smluvně ujednané práce.
 • Úklid pozemku - v případě těžebních prací provedeme potěžební úpravy zahrnující úklid těžebních zbytků a asanaci lesních cest poškozených v souvislosti se smluvenou činností
 • Finanční vyrovnání - lze jej provést v odpovídající formě a fázi činnosti v závislosti na osobní domluvě a smluvních podmínkách.

Dřeviny v našich lesích

Hlavní hospodářské a ekonomicky zajímavé dřeviny a možnosti jejich využití.

Dřevní surovina nemusí sloužit jen jako palivo - lze pro ni najít široké uplatnění. Proto uvádíme možnosti využití dřeva - u našich hlavních hospodářských dřevin, ale také u vybraných dřevin introdukovaných, které ale během historie u nás zaujaly významné postavení.

Více informací o jednotlivých vybraných dřevinách včetně ekologických nároků a hlavních principů pěstování a obnovy lesa naleznete na…

Ebook ke stažení zde

smrk
smrk
borovice
borovice
modřín
modřín
jedle
jedle
douglaska
douglaska
dub
dub
buk
buk
bříza
bříza
jasan
jasan
javor
javor
topol
topol
akát
akát

smrk

Smrk ztepilý je naší hlavní hospodářskou dřevinou se širokou poptávkou na trhu se dřívím a také se širokým využitím.

Mladé smrky se využívají na vánoční stromky. Smrkové dřevo skýtá široké možnosti technického zpracování, zejména díky rovnému, průběžnému a v optimálních případech válcovitému, bezsukému kmeni. Je snadno opracovatelné a využívá se hojně v oborech stavebnictví, tesařství a truhlářství jako stavební materiál, na konstrukce, stožáry, sloupy, obklady, bednění, výdřevy v dolech, ale i na výrobu papíru a buničiny.

Jako palivové dříví má dobrou výhřevnost a nepříliš dehtuje.

Tzv. rezonanční smrk, který má vynikající akustické vlastnosti, se používá na výrobu hudebních nástrojů. Zpracovává je jako masiv i pro výrobu kompozitních materiálů.

borovice

Borovice poskytuje pryskyřičnaté, lehké, měkké dřevo s poměrně dobrou trvanlivostí, avšak inklinující k tzv. zmodrání jinak žlutobílé až narůžovělé běle.

Borovice je po smrku druhou hospodářsky nejvyužívanější dřevinou. Využívá se ve stavebnictví i truhlářství na výrobu konstrukcí, nábytku, pražců, důlní výdřevy, ale i buničiny apod.

Dříve se borovice využívala také pro dobývání smůly na tzv. smolnících, což jsou stromy, na který se pravidelně zraňuje borka a strom v důsledku toho roní pryskyřici, která se jímá do sběrné nádoby.

modřín

Modřínové dřevo má široké jádro, je pevné, pružné a trvanlivé (i pod vodou).

Je velice estetické svou barvou a leskem a na vzduchu šedne. Modřín je cenným stavebním a nábytkářským dřívím. Využívá se na výrobu obkladů, palubek, drobných konstrukcí, oken a dveří i masivních výdřev; oddenkové sortimenty se využívají na výrobu dýh. Pro svou vysokou tvrdost i hustotu je vhodný pro výrobu kompozitů (dřevovláknitých desek, OSB desek).

Vzhledem k vyšší smolnatosti není vhodný pro využití v celulózkách. Modřínová pryskyřice se těží a využívá na výrobu tzv. benátského terpentýnu, získávaný destilací pryskyřice.

jedle

Dřevo jedle je bezjádrové, elastické a pevné, málo sesychavé a tvarově stálé.

Jede byla hojně využívána jako konstrukční dříví, především ve vodních stavbách, člunech, lodích, pilotech, jezech. Je více odolná vůči vlhkosti než smrk.

Dodnes se používá k rekonstrukci starých budov, k výrobě štípaného a strouhaného šindele.

douglaska

Douglaska je v ČR introdukovanou dřevinou s původem v Severní Americe.

Má poměrně tvrdé a houževnaté dřevo s větší sukovitostí, vzhledem podobné modřínu; s odstupem času však nešedne, ale zachovává si narůžovělou barvu. S menšími modifikacemi jej lze zpracovat běžnými pilařskými technologiemi.

Nesmolí do takové míry jako modřín a při pořezu tzv. "chlupatí", což vyžaduje další povrchovou úpravu. Ve své domovině je douglaska významnou hospodářskou dřevinou se širokým uplatněním.

Poskytuje cenné jádrové dřevo, využívané zejména v nábytkářství a na venkovní konstrukce, na výrobu dveří, oken, vnitřního vybavení interiérů, podlah, schodišť aj.

Na trhu s dřívím se většinou douglaska podle sortimentů blíží cenám borovice, nicméně celkově s výraznější produkcí dřevní hmoty oproti našim domácím dřevinám.

dub

Hospodářsky perspektivní jsou především dub letní a dub zimní. U dubu letního je taktéž ceněná provenience dub slavonský, rostoucí především v lužních oblastech Slavonie, ceněný především pro vynikající mechanické vlastnosti a svou plnodřevnost, jemnoletost a rovnovláknost.

Dubové dřevo je na trhu velmi žádané a perspektivní.

Pro své jedinečné vlastnosti při kontaktu s vodou (tzv. "zkamení") se využívá (i historicky) k výrobě mlýnských kol, hamrů, mostních pilotů a konstrukcí, lávek a sudů.

Dále se využívá v nábytkářství, k výrobě masivu a krájených dýh.

buk

Buk je naší hospodářsky nejvýznamnější listnatou dřevinou.

Dřevo často tvoří tzv. nepravé jádro, které má zejména estetický význam - technické vlastnosti se jím příliš nezhoršují.

Bukové dřevo není vhodné pro venkovní použití. Používá se zejména pro výrobu ohýbaného nábytku, parket, dýh, překližek, hraček, papíru, buničiny a užitných předmětů, i na dřevěné uhlí.

Bukové dřevo je také žádané jako výborné palivo.

bříza

Dřevo břízy často tvoří nepravé jádro.

Používá se zejména jako palivo, ale také pro výrobu korbelů, váz, svícnů, kořenek, slánek apod., dále v nábytkářství pro výrobu dýh, v celulózkách a při výrobě aglomerovaných materiálů.

V severských zemích se využívá pro výrobu překližek, na spárovku, ale ve Švédsku i pro výrobu masivního nábytku.

jasan

Jasan má velmi kvalitní jádrové dřevo, které je velmi žádané pro své mechanické i estetické vlastnosti. Používá se na výrobu nábytku, dýh, sportovního i pracovního nářadí, parket, hudebních nástrojů aj.; na topůrka, násady, oštěpy, dříve populární lyže "jasánky" atd.

Vzhledem ke své dobré výmladnosti byly mladé větvičky v minulosti využívané jako zimní krmivo pro dobytek.

Vzhledem ke svému značnému ohrožení houbovým patogenem s dosud nejasnou strategií ochrany je budoucnost využití jasanu nejistá.

javor

Javorové dřevo má široké hospodářské uplatnění.

Dřevo se využívá v kolářství (spíš dříve), soustružnictví a truhlářství; vybrané zajímavé svalcovité sortimenty se využívají pro výrobu dýh.

Javorové dřevo je pro svou kvalitu, tvrdost a stálost probarvení vysoce ceněné v nábytkářství. Javor klen je také vyhledávaný pro výrobu hudebních nástrojů, zejména je-li dřevo tzv. očkové nebo fládrové, ze kterého se také vyrábějí jemné dýhy. Z mízy javoru mléče těžen je sirup; lze se s ním také setkat ve stromořadích a alejích.

Javory jsou také ceněnými nektarodárnými dřevinami.

topol

Topolové dřevo je měkké a řídké, lehké.

Pro své technické vlastnosti se nevyužívá na konstrukční materiály, ale spíše na potravinové obaly (bedýnky, přepravky, krabičky); používá se také v interiérové truhlařině, na výrobu hraček a soustružených předmětů.

Dobře vyschlý topol se dá využít na obklady saun; používá se také na krájené dýhy.

Osikové dřevo se využívá na výrobu zápalek, z jeho kůry se dříve vyráběl dehet.

Myslivci oceňují osiku jako krmivo pro zvěř. V současné době se topoly využívají jako energetická surovina (štěpka, peletky) a biomasa a v různých klonech (japonský topol) jsou pěstovány na plantážích rychle rostoucích dřevin s obmýtím i pouhých 6-8 let.

akát

Dřevo akátu je těžké, tvrdé a trvanlivé a i z důvodu jeho toxicity nepodléhá rychlému rozkladu.

Kmen akátu je do značné míry křivolaký, což limituje jeho průmyslové využití. Lze jej využít na namáhané části spojů a nástrojů (čepy, kolíky, v kolářství, na násady a rukojeti).

Pro svou velmi estetickou kresbu láká k řezbářskému využití. Jako palivo má dobrou výhřevnost, dříve se využíval na důlní výdřevy, na sloupovinu, sportovní náčiní, na výrobu ozubů v mlýnicích.

Akát je významnou nektarodárnou dřevinou a svým časným kvetením poskytuje jednu z prvních významných medových snůšek.

Otta group ve společnosti

Otta Group: "Les není jen o dřevě."

Společnost Otta Group respektuje a ctí značku "dřevo je cesta". Jakkoli se lze nezřídka setkat s předsudky vůči využívání dřevní suroviny, nelze zpochybnit její hospodářský význam, ale také fakt, že dřevo náleží mezi obnovitelné suroviny. To platí pochopitelně v případě řádného hospodaření v lesích a účelného nakládání se dřevem jako surovinou - obecně s přírodními zdroji různého původu a účelu.

Motto "dřevo je cesta" je projektem nadace Dřevo pro život, která usiluje o ochranu neobnovitelných zdrojů a prosazování trvale udržitelného rozvoje, ve kterém dřevní surovina zaujímá významné strategické místo. Projekt Dřevo je cesta je spojen s řadou kampaní, soukromých firem, asociací v České republice, ale také se směrováním Ministerstva zemědělství České republiky.

Proč dřevo jako cesta?

Dřevo proto, že se jedná o obnovitelný zdroj a koresponduje tak s principy trvale udržitelného lesnictví. To je takové, které:

 • je ekonomicky životaschopné;
 • je šetrné k životnímu prostředí;
 • je společensky přínosné;
 • uvažuje s potřebami současnosti i budoucnosti.

Cesta proto, že jsme součástí otevřených systémů, ve kterých ve vzájemných vztazích účinkují:

 • společnost a s ní spojená poptávka;
 • vyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů;
 • cesta společnosti k obnovitelným zdrojům;
 • přírodní zdroje, které mají svůj "příběh". Stejně tak dřevo má svůj příběh v podobě zakládání a pěstění lesů, jejich výchovy a péče o ně a také v podobě získávání dřevní suroviny a jejího využívání.  

Principy "cesty dřeva" jsou zakotveny v certifikaci C-o-C (Chain of Custody). Jde o spotřebitelský řetězec, který sleduje proces zpracování dřeva od vytěžení v lese po jeho zpracování do podoby konečného výrobku. Označením výrobku značkou C-o-C je zaručen řádný a šetrný přístup k životnímu prostředí při získávání a zpracovávání dřevní suroviny, která navíc pochází z trvale udržitelných zdrojů - lesů s certifikací FSC nebo PEFC.

Kontaktujte nás

:
:
:

Ing. Jakub Peřina

Ing. Libor Kotrla